Лекции

Лясная таксацыя
(Канспект лекцый)
Тэма 1 Прадмет, аб’екты і метады лясной таксацыі
1. Таксацыя лесу. Агульныя звесткі
2. Прадмет, задачы і аб ‟екты лясной таксацыі
3. Метады лясной таксацыі
4. Сувязь лясной таксацыі з іншымі дысцыплінамі лесагаспадарчага профілю
5. Лесаінвентарызацыя ў Беларусі. Агульныя звесткі
Тэма 2 Сучасныя лесатаксацыйныя інструменты
1. Лесатаксацыйныя інструменты. Агульныя звесткі
2. Мерныя вілкі
3. Электронныя мерныя вілкі
4. Сучасныя функцыянальныя магчымасці, эрганоміка электроннай мернай вілкі
6. Асноўныя вытворцы электронных мерных вілак
7. Класіфікацыя вышынямераў для таксацыі лесу
8. Сучасныя вышынямеры для таксацыі лесу
9. Паўнатамеры для таксацыі лесу
10. Люстраны рэласкоп Бітэрліха
11. Прызма Анучына
12. Электронныя інструменты для вызначэння абсалютнай  паўнаты
13. Інструменты для вызначэння радыяльнага прыросту стваладрэва, узросту дрэва, таўшчыні кары
14. Мабільныя тэрміналы і палявыя камп’ютары
Тэма 3 Таксацыя ствала ссечанага дрэва
1. Форма драўнянага ствала і накірункі яе вывучэння
2. Форма папярочнага сечыва драўнянага ствала
3. Фізічныя метады вызначэння аб’ѐму драўніны
4. Матэматычныя метады таксацыі драўняных ствалоў і іх частак
5. Прымяненне стэрэаметрычных формул для вызначэння аб’ѐмаў драўняных ствалоў і іх частак
Тэма 4 Таксацыя ствала растучага дрэва
1. Паняцце збегу драўнянага ствала
2. Каэфіцыенты формы ствала дрэва
3. Відавыя лікі ствала дрэва
4. Вызначэнне аб’ёму ствала растучага дрэва
Тэма 5 Таксацыя нарыхтаванай лесапрадукцыі
1. Агульныя звесткі
2. Памеры круглых лесаматэрыялаў
3. Таксацыя круглых дзелавых лесаматэрыялаў і дроваў
4. Памеры піламатэрыялаў
5. Таксацыя піламатэрыялаў
6. Выкарыстанне біяпаліва. Агульныя звесткі
7. Класіфікацыя  і ўлік паліўных брыкетаў, пеллетаў, драўнянай дранкі, вугалю
8. Аўтаматызаваныя сістэмы ўліку нарыхтаванай драўніны
Тэма 6 Таксацыйныя паказчыкі лясных участкаў. Пераліковы метад таксацыі
1. Агульныя звесткі
2. Метады таксацыі лясных участкаў
3. Памер і класіфікацыя пробных плошчаў
4. Падбор месца і афармленне пробнай плошчы
5. Тэхніка вымярэнняў на пробнай плошчы
6. Полекамеральная апрацоўка звестак таксацыі на пробнай плошчы. Вызначэнне таксацыйных паказчыкаў дрэвастою
Тэма 7 Таксацыя ляснога фонду
1. Агульныя звесткі
2. Падрыхтоўка абрысаў да таксацыі
3. Калектыўная трэніроўка
4. Прыкметы і нарматывы вылучэння таксацыйных выдзелаў
5. Нарматывы дакладнасці таксацыі
6. Метады і тэхналогіі інвентарызацыі ляснога фонду
7. Вакамерны метад таксацыі лесу
8. Выбарковы метад таксацыі лесу
9. Вызначэнне таксацыйных паказчыкаў
10. Картка таксацыі
11. Тэрмінальны збор звестак палявой лесаўпарадкавальнай інфармацыі
12. Камеральная апрацоўка звестак лесаінвентарызацыі
13. Выніковая інфармацыя базавага лесаўпарадкавання
Тэма 8 Таксацыя лесасечынага фонду
1. Агульныя звесткі
2. Падрыхтоўка лесасечнага фонду
3. Адмежаванне і афармленне лесасекі
4. Спосабы ўліку драўніны на корані
5. Таксацыя лесасек
6. Матэрыяльная і грашовая ацэнка лесасекі
7. Кантроль якасці работ па адмежаванні і таксацыі лесасек
Тэма 9 Таксацыя прыросту
1. Агульныя звесткі
2. Вызначэнне прыросту ствала ссечанага дрэва па аб’ёму
3. Вызначэнне прыросту ствала растучага дрэва па аб’ёму
4. Таксацыя прыросту дрэвастоя па запасе. Класіфікацыя, сімволіка і асноўныя разліковыя формулы
5. Вызначэнне бягучага прыросту дрэвастою метадам паўторных вымярэнняў на пастаянных пробных плошчах
6. Вызначэнне бягучага прыросту дрэвастою метадам аднакратных вымярэнняў на часовых пробных плошчах
7. Табліцы для вызначэння бягучага прыросту дрэвастою
8. Вызначэнне бягучага прыросту лясных масіваў матэматыка-статыстычным метадам

Адрес

220006, г.Минск ул.
Свердлова, 13а

Телефон

(8-017) 322-98-43

E-mail

fi@belstu.by